...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 283-291
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 38
Download: 22
Download PDF
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธี IMPROVE ที่มีต่อความสามารถ ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Effects Of Organizing Mathematics Learning Activities Using IMPROVE Method on Mathematical Connection Abilities and Attitude Toward Mathematics in Sixth Grade Students
ผู้แต่ง
อัจจนา สงจันทร์, สุธิดา กรรณสูตร, พีชาณิกา เพชรสังข์
Author
Achana Songchan, Suthida Kunnasut, Peec hanika Pechsung

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธี IMPROVE และ 2) ศึกษาระดับเจตคติของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธี IMPROVE กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดชุมแสง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 ห้องเรียน จำนวน 17 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2)  แบบทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ 3) แบบสอบถามเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1. พัฒนาการความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธี IMPROVE มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.82, 9.94, 10.29, 10.65, 10.88, 11.18 และ 11.47 ตามลำดับ 2. ระดับเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธี IMPROVE อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ด้านความคิดที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) ด้านความรู้สึกต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84) และด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมในวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70)

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the development of mathematical connection abilities of  students being taught by organizing mathematics learning activities using the IMPROVE method and 2) to study the Level of attitude toward mathematics of students being taught by organizing mathematics learning activities using the IMPROVE method. The samples consisted of 17 sixth grade students from one class at Wat Chumsaeng School, Sawi District, Chumphon Province, in the second semester of academic year 2023 by purposive sampling. Research instruments included were 1) organizing mathematics learning activities plans, 2) mathematical connection abilities tests and 3) attitudes toward mathematics questionnaires. The data analyzed by using mean, standard deviation (S.D.) and content analysis.  The results were revealed as follows.  1. Development of mathematical connection abilities of students being taught by organizing mathematics learning activities using the IMPROVE method from 7 tests showed a trend of improved with mean of 9.82, 9.94, 10.29, 10.65, 10.88, 11.18, and 11.47, respectively.  2.  Level of attitude toward mathematics of students being taught by organizing mathematics learning activities using the IMPROVE method was high level (μ  = 3.51, σ = 0.78). When considering each aspect, it was found that students have attitudes thoughts towards mathematics at the high level (μ  = 3.62, σ = 0.84) feelings towards mathematics at the high level (μ  = 3.55, σ = 0.84) and tendency to display behavior in mathematics at the high level (μ  = 3.35, σ = 0.70).

คำสำคัญ

ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์, เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ วิธี IMPROVE

Keyword

Mathematical Connection Abilities, Attitude Toward Mathematics, IMPROVE Method

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093