...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 264-273
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 18
Download: 19
Download PDF
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
Guidelines for the Development of Internal Quality Assurance Operations by using the Quality Cycle of Deming for the School Under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 7
ผู้แต่ง
นิตยา กัลยานี, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
Author
Nittaya Kullayanee, Suwat Julsuwan

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 2) เพื่อออกแบบ สร้าง และประเมินแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 210 คน โดยการเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan และใช้เทคนิคแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA AWARD) จำนวน 3 แห่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง จำนวน 5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น เรียงลำดับจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ด้านจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ด้านติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามลำดับ 2. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้วงจรคุณภาพ ของเดมมิ่ง สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้เกิดแนวทางดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย ด้านจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ด้านติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางโดยรวมมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the current conditions. desirable condition and requirements necessary for internal quality assurance operations. using Deming's quality cycle for schools under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 7 2) to design, construct and evaluate internal quality assurance implementation guidelines. using Deming's quality cycle for educational institutions under the district office Nakhon Ratchasima Primary Educational Area Area 7. The sample group was school administrators. and teachers responsible for quality assurance within educational institutions under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 7, totaling 210 people by comparing the total population with the sample size tables of Krejcie and Morgan and using stratified random sampling techniques. 3 model school teachers of internal quality assurance systems for educational institutions (IQA AWARD) and experts There were 5 respondents who assessed the suitability and feasibility of the approach. Data were collected by using an interview form. and the appropriateness and feasibility assessment form of the approach Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. and the required index value   The research result was found that; 1. Current state of internal quality assurance operations using Deming's quality cycle for the schools under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area, Area 7, the overall level was at a moderate level. As for the desirable conditions of internal quality assurance operations. using Deming's quality cycle for the schools under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area, Region 7, the overall level was at the highest level. When prioritizing needs is necessary Sort descending order These include the preparation of a self - assessment report (SAR), and the follow - up of the implementation to develop educational institutions to meet the quality standards of education. Assessment and examination of educational quality within educational institutions for the development of educational management, respectively. 2. Guidelines for developing internal quality assurance operations using Deming's quality cycle for educational institutions under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area, Region 7, consisting of 6 components, has established guidelines for internal quality assurance, consisting of Prepare a self -assessment report (SAR) and follow up on the results of operations to develop educational institutions to meet the quality standards of education. Assessment and examination of educational quality within educational institutions for the development of educational management development plans of educational institutions that aim for quality according to educational standards setting educational standards of educational institutions Implementation of the educational management development plan of the educational institution The results of the appropriateness and feasibility assessment of the overall approach were appropriate and possible at the highest level.

คำสำคัญ

การพัฒนาโปรแกรม, ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Keyword

Development of the Program, Creative Leadership

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093