...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 119-128
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 20
Download: 17
Download PDF
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The Good Governance Administration of School Administrators in Chiangrai Primary Education Service Area 2
ผู้แต่ง
เด่นศักดิ์ สุริยะ
Author
Densak Suriya

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวนทั้งหมด 329 คน โดยใช้การสุ่มแบบสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านหลักความโปร่งใส ข้อเสนอแนะการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคม สนับสนุนให้บุคลากรมีอิสระในความคิด และการจัดสรรตำแหน่งบุคลากรมีความเหมาะสมและความชำนาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติหน้าที่

Abstract

The purposes of this research were to study the level of good governance administration of school administrators in Chiangrai Primary Education Service Area 2. The samples were 329 educational personnel in Chiangrai Primary Education Service Area 2 by using the convenience sampling. The data collection used a questionnaire for studying the good governance administration of school administrators. The statistics for analyzing data used the frequency, percentage, average, and standard deviation. The results found that in overview, the school administrators have managed by good governance at high level and all aspects was also at high level. The highest average good governance administration was the responsibility aspect. The lowest average good governance administration was the transparency aspect. The suggestions of good governance administration were; the school administrators should encourage the peroneal to be good practices for students and societies, supporting the personnel for having freedom thinking, and allocate the appropriate position and the specific expertise for personnel.

คำสำคัญ

การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, ผู้บริหารโรงเรียน

Keyword

Work administration, Good governance, School Administrator

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093