...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 59-67
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 34
Download: 18
Download PDF
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
The Internal Development Quality Assurance Administration Guidelines in Basic Education Schools of Lum Num Khong Qroup Under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ สิทธิ, คมศิลป์ ประสงค์สุข
Author
Sudarat Sitthi, Komsin Prasongsuk

บทคัดย่อ

การทำวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและมาตรฐานการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เกี่ยวกับการวางแผนเตรียมการ การดำเนินการปฏิบัติตามแผน การกำกับตรวจสอบการปฏิบัติการ และการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ ประชากรที่ศึกษา คือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 3 คน ครูผู้สอนจำนวน 36 คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 6 คนรวมจำนวน 45 คน และกลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน เพื่อสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละด้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพปัจจุบันการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.26, σ = 0.62) ปัญหาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (μ = 2.01, σ = 0.54) ด้านที่มีสภาพการดำเนินงานน้อยที่สุดและมีปัญหามากที่สุดคือ ด้านการติดตามผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.17, σ = 0.50) มาตรฐานการดำเนินงานที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดคือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ตามลำดับ  2. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยกระบวนการทำงานตามวงจร PDCA

Abstract

This research was the mixed methods research. The purposes of the research were 1) to study the present problem condition and operational standards following the internal quality assurance system in basic educational schools of Lum Num Khong Group opportunity extension schools under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1 and  2) to study the internal quality assurance system development guidelines in basic educational schools of Lum Num Khong Group opportunity extension schools under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1. The studying population were opportunity extension schools in Lum Num Khong Group under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1 consisting of three schools. Informants were 3 school directors, 36 teachers and 6 education personnels that were 45 in all. And the target group who were interviewed consisted of 5 people has a confidence value of 0.96. Research Instruments were 5 rating scale questionnaires and structure interview forms. Statistics used to analyze data were mean and standard deviation. The research result revealed that: 1. The overall of the recent operational condition following the internal quality assurance system in basic educational schools of the opportunity extension schools was at more level. (μ = 4.26, σ = 0.62)  The operational problem following the internal quality assurance system in basic educational schools of the opportunity extension schools for overall was at low level. (μ = 2.01, σ = 0.54) The least in operation and being the most problem was operational monitoring according to the school educational standards. And the operational standards following the internal quality assurance system in basic educational schools of the opportunity extension schools was at more level in overall. (μ = 4.17, σ = 0.50) In the part of the least operational result following the standards was standard 1: learner quality. 2. The operational guidelines according to the internal quality assurance system in basic educational schools of Lum Num Khong Group opportunity extension schools under Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 1. Implementation guidelines are developed according to the internal quality assurance system of educational institutions by working processes according to the PDCA cycle.

คำสำคัญ

ระบบประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนขยายโอกาส, กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำของ

Keyword

The Internal Quality Assurance System, Opportunity Extension Schools, Lum Num Khong Group

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093