...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 12-20
ประเภท: บทความวิชาการ
View: 75
Download: 47
Download PDF
ภาวะผู้นำทีมของผู้บริหารสถานศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
Team leadership of School Administrators in the 21st Century
ผู้แต่ง
แพรพลอย บุญมา, ลัทธพล กล้าหาญ, อรปรีญา มีทรัพย์, มัทนา วังถนอมศักดิ์
Author
Praeploy boonma, Lattapon Klarhan, Onpreeya Meesup, Mattana Wangthanomsak

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ทำให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและธุรกิจต่างต้องปรับตัวโดยเฉพาะการศึกษาไทยเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยี ทำให้การจัดการศึกษาต้องพัฒนาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และยังจำเป็นต้องส่งเสริมให้นักเรียน ครู โดยเฉพาะผู้บริหารให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หนึ่งในส่วนที่สำคัญสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ดังนั้นผู้นำในบริบทการศึกษาไทยจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำทีม เพื่อนำทีมให้ครูพัฒนาตนเองส่งผลไปสู่นักเรียนบทบาทของผู้บริหารที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 คือ 1. การสร้างความเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน 2. ชี้นำสมาชิกของทีม และสมาชิกของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในระดับที่สูง 3. สนับสนุนและช่วยเหลือในเรื่องการตัดสินใจ อันเกิดจากการทำงานของทีม 4. เพิ่มศักยภาพและความสามารถของทีมให้มากขึ้น 5. สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีคุณค่าให้กับทีม 6. ชี้นำในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 7. จูงใจนำทีมสู่การดำเนินงานที่มีระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 8. มอบหมายและมอบอำนาจให้สมาชิกของทีมทำงานของตนให้สำเร็จ 9. สนับสนุนสมาชิกของทีมให้ขจัดงานที่ไม่สำคัญ

Abstract

The rapid changes in the 21st century cause all government and business agencies to adapt, especially Thai education, due to the changing trends in the economy, society, especially technology. As a result, education management must be developed to keep up with the changes. It also needs to empower students, teachers, and especially administrators to have the skills needed in the 21st century. One of the key areas of 21st century skills is teamwork and leadership skills. Therefore, leaders in the Thai education context need team leadership. To lead the    team for teachers to develop themselves, resulting in students.The key leadership roles in the team are: 1. Building trust and motivating the team. 2. Leading the team members and members of the group to achieve a high level of operation. 3. Support and assist in decision-making resulting from the work of the team. 4. Increase the potential and ability of the team to be more. 5. Create a unique and valuable identity for the team. 6. Expectation, Guidance to Change and develop in a better way. 7. Motivate the team towards higher and higher levels of operations. 8. Assign and empower team members to accomplish their tasks. 9. Encourage team members to eliminate unimportant tasks.

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำทีม, ภาวะผู้นำทางการศึกษา, ศตวรรษที่ 21, บริบทของการศึกษาไทย

Keyword

Team leadership, Educational leadership, 21st Century, Thai Educational

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093