...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 1-11
ประเภท: บทความวิชาการ
View: 113
Download: 53
Download PDF
คุณลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำแบบรับใช้กับการบริหารในยุควิถีใหม่
An Important Characteristic of Servant Leadership and Administration in the New Normal Age
ผู้แต่ง
ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
Author
Saruthipong Bhuwatvaranon

บทคัดย่อ

การบริหารในยุควิถีใหม่ เพื่อการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำเสนอแนวทางของการบริหารตามฐานคิดของคุณลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำแบบรับใช้กับการบริหารในยุควิถีใหม่ เป็นการศึกษาเพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่เกิดจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หลักคิดที่เกิดจากประสบการณ์ การบริหารองค์กรในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทั้งการปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิต การปรับแนวคิดของการบริหารเพื่อยังคงคุณภาพของการบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งหากผู้บริหารใช้วิธีการบริหารแบบดั้งเดิมในลักษณะสั่งการจากบนลงล่างเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้บริหารต้องรับมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายมิติ ดังนั้น การศึกษาคุณลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำแบบรับใช้กับการบริหารในยุควิถีใหม่ที่ได้นำเสนอในบทความนี้ ผู้เขียนได้ทำการวิเคราะห์ให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้นำแบบรับใช้ควรมีตามหลักการแนวคิดที่ได้จากการศึกษาและสิ่งที่ผู้นำทางการศึกษาในยุควิถีใหม่ควรทำ เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขและความสำเร็จของงานเพื่อความเป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีชีวิตที่เกิดจากผู้นำที่มีคุณลักษณะของผู้นำแบบรับใช้เพื่อการบริหารในยุควิถีใหม่ ประกอบด้วย 9 ประการ ได้แก่ 1) Stewardship: มีความเต็มใจที่จะรับใช้และรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ 2) Share Vision and Foresight: กำหนดวิสัยทัศน์ร่วม มองภาพในเชิงองค์รวมตามความเป็นจริงปัจจุบันและเห็นความเป็นไปได้ในอนาคต 3) Empowerment: การกระจายอำนาจการบริหารตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการทำงานให้เต็มตามศักยภาพของบุคคล 4) Empathy and Building Community as Family: ความเห็นอกเห็นใจ และสร้างชุมชนให้มีบรรยากาศของครอบครัว 5) Humility and Persuasion: ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการจูงใจโน้มน้าว ด้วยกิริยาวาจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเลือกใช้วจีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 6) Doing the Right Things: ยึดมั่นในความถูกต้องและมีมาตรฐานในการทำงาน 7) Altruism: ความไม่เห็นแก่ตัวความเสียสละของผู้นำ เป็นพลังให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 8) Awareness, Ethics and Morals: ตระหนักรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ 9) Commitment and Support as Standing Back: มุ่งมั่นพัฒนาคน และส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ตามตามศักยภาพของบุคคล ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

Abstract

The administration in the new normal age led the organization to excellence by proposing conceptual guidelines of an important characteristic of servant leadership and administration in the new normal age. This study aims to propose the best practices arising from the synthesis of documents and related research including the concepts arising from the experience of managing the organization in situations of abnormal changes caused by the pandemic of the coronavirus disease 2019. Furthermore, the adaptation of routine, and managed conceptualization of the organization to maintain the quality of successful administration management from the changing situation. If the executives use the traditional management method in the form of commanding from the top down only it may not be consistent with the current situation that executives have to handle and solve problems that occur in various dimensions. Therefore, a study of an important characteristic of servant leadership and administration in the new normal age is presented in this article: The author has analyzed the characteristics that servant leadership should have according to the concepts derived from the study and what educational leaders in the new normal age should do. In order to form a happy organization and the excellent successful completion of the task and form a lively organization, caused by the leader, who has the characteristics of servant leadership and administration in the new normal age. Including 9 factors, 1) Stewardship: A willingness to serve and take public responsibility is paramount. 2) Share Vision and Foresight: Establish a common vision and see a holistic view of present reality and future possibilities. 3) Empowerment: Decentralization of management according to the roles and duties, furthermore, promoting work to the fullest potential of the individual. 4) Empathy and Building Community as a Family: Have compassion and create a community with a family atmosphere. 5) Humility and Persuasion: Humility and persuasion with a polite manner, good human relations, and choosing to use words to suit the situation. 6) Doing the Right Things: Adhere to accuracy and work standards. 7) Altruism: Selflessness, “Leader's sacrifice” It is the power to work efficiently. 8) Awareness, Ethics, and Morals: Realization and morals. And 9) Commitment and Support as Standing Back: Committed to developing people and promoting the progress of the followers according to the potential of the person Use the right people for the job

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำแบบรับใช้, การบริหารในยุควิถีใหม่

Keyword

Servant Leadership, Administration in the New Normal Age

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093