...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 273-282
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 57
Download: 14
Download PDF
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Paticipattion of Stakeholder in educational management of schools under The secondary educational service area office 22
ผู้แต่ง
เพ็ญประภา สมพงษ์, สุรัตน์ ดวงชาทม, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
Author
Phenprapha Somphong, Surat Duangchatom, Vijittra Vonganusith

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัด การศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยจำแนกตามสถานภาพตำแหน่ง ขนาดของสถานศึกษา ระดับการศึกษา และจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้เสีย 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 353 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 65 คน ครูผู้สอน จำนวน 158 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น .987 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบ ถามเท่ากับ 0.447 - 0.852 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล t-test, F-test (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีสถานภาพตำแหน่งแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

4. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

5. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีจังหวัดแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่าด้านการติดตามและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจังหวัดนครพนมมีระดับความคิดเห็นมากกว่าจังหวัดมุกดาหาร

6. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ ศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่

6.1 ด้านการดำเนินงาน สถานศึกษาควรคัดสรรบุคคลที่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความตั้งใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.2 ด้านการติดตามประเมินผล สถานศึกษาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตามบทบาทอำนาจหน้าที่ หรือกำหนดขอบเขตหน้าที่การติดตามประเมินผลให้ชัดเจน

6.3 ด้านการรับผลประโยชน์สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม โครงการที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และทุกภาคส่วน

Abstract

The purposes of this research aimed to: 1) examine stakeholder participation in educational management in schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 (SESAO 22); 2) compare the level of stakeholder participation in educational management in schools under the SESAO 22, classified by positions, school sizes, educational level and provinces; 3) establish the guidelines for developing stakeholder participation in educational management in schools under the SESAO 22. The sample, obtained through multi-stage sampling, were 65 administrators, 158 teachers, and 130 member of school board committee, yielding a total of 335 participants from schools under the SESAO 22 in the academic year 2019. The research instrument for data collection was a rating scale questionnaire containing stakeholder participation in school educational management with the reliability of .987 and the discriminative power ranging from 0.447 to 0.852. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing was done through t-test and One-Way ANOVA.

The findings were as follows:

1. Stakeholder participation in school educational management under the SESAO 22 as a whole was at a high level.

2. Stakeholder participation in school educational management under the SESAO 22, as perceived by participants from different positions, as a whole and each aspect showed statistical significance at .01 level.

3. Stakeholder participation in school educational management under the SESAO 22, as perceived by participants from different school sizes, as a whole and each aspect was not different.

4. Stakeholder participation in school educational management under the SESAO 22, as perceived by participants from different educational level, as a whole and each aspect was not different.

5. Stakeholder participation in school educational management under the SESAO 22, as perceived by participants from different provinces, as a whole was not different. As for each aspect, differences were found statistically significant at the .05 level in terms of monitoring and evaluation aspect. Participants from Nakhon Phanom province perceived the said variables more than those in Mukdahan province.

6. The guidelines for developing stakeholder participants in school educational management under the SESAO 22 involved three aspects:

6.1 In terms of operations, schools should focus on ensuring a selection of individuals who understand the roles and responsibilities in the organization, and demonstrate a willingness to participate in educational management.

6.2 In terms of monitoring and evaluation, schools should provide opportunities for participation in accordance with roles and authorities or clearly defined scopes of duties for monitoring and evaluation.

6.3 In terms of school benefit received, schools must conduct useful activities and projects responding to the needs of communities, societies and all sectors

คำสำคัญ

การจัดการศึกษา, การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Keyword

Educational Management, Stakeholder Participation
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 141

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 282,956


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093