...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 265-272
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 55
Download: 21
Download PDF
แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ กรณีศึกษา: โครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู)
Guidelines for Learning Management Based on King's Philosophy by Professional Learning Community Case study: Training project Complete Teacher Development (Teachers’ Coupon)
ผู้แต่ง
สมัคร เยาวกรณ์, รัชฎาพร งอยภูธร
Author
Samak Yaowakorn, Rutchadaporn Ngoipoothon

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน 2) เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ 3) เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาตนเองทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 หน่วยพัฒนา ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 หน่วย จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หน่วย  จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หน่วย จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 หน่วย จังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 1 หน่วย และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หน่วย เครื่องเมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินพฤติกรรมและแบบทดสอบ (ก่อน-หลัง) สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละความก้าวหน้า

ผลการวิจัย พบว่า

1. ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู) มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.61)                          

2. ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู) สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ปฏิบัติการสอนได้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.56)

3. ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู) สามารถวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาตนเองทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.54)

4. ครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู) มีค่าร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ ร้อยละ 91

Abstract

The purpose of this research was to 11) To provide teachers with knowledge and understanding Realized in the management of learning for learners by introducing the king's science as a guideline for learning management  2) to enable teachers to design learning activities that support the king as a guideline for learning management and implementing it 3) to enable teachers under the development to plan for academic self-development work Management of learning for learners by adhering to the king's science The sample group used in this research was teacher civil servants who participated in the Complete Teacher Development Program (Teacher Coupon) for the Academic Year 2018, totaling 7 development units, namely Kalasin Province, 2 units, Sakon Nakhon Province, 1 unit, Roi Et Province, 1 unit, Surin Province, 1 unit. 1 unit of Sisaket Province and 1 unit of Ubon Ratchathani Province when used for data collection, namely the satisfaction questionnaire. Behavior assessment form and test (before-after). Basic statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean (\bar{x}), standard deviation. (S.D.) and percentage of progress.

The findings were as follows:

1. Teachers who participate in the Complete Teacher Training Program (Teacher Coupon) have knowledge and understanding. Realized in the management of learning for the learners by applying the king's science as a guideline for learning management. Overall, it was at the highest level (\bar{x} = 4.61).

2. Teachers participating in the Comprehensive Teacher Training Program (Teacher Coupon) can design an organized learning activity for the King as a guideline for learning management and to use in teaching practice. Overall, at the highest level (\bar{x} = 4.56).

3. Teachers who participate in the Complete Teacher Training Program (Teacher Coupon) can plan for academic self-development work. Management of learning for learners by adopting the science of the King as a guideline for learning management Through the professional learning community building (PLC) process, overall, at the highest level (\bar{x} = 4.54).

4. Teachers who participated in the Complete Teacher Training Program (Teacher Coupon) had the percentage of progress of 91.

คำสำคัญ

แนวทางการจัดการเรียนรู้, ศาสตร์พระราชา, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Keyword

Guidelines for Learning Management Based, King's Philosophy, Professional Learning Community: PLC
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 142

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 282,957


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093