...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 254-264
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 74
Download: 24
Download PDF
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
Guidelines for the development of personnel management of educational institutions under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 2
ผู้แต่ง
ชรินทร์ทิพย์ แสนสีมนต์, อุรสา พรหมทา
Author
Charinthip Saenseemon, U-rasa Promta

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถาน โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรทางการศึกษา 337 คน เครื่องมือคือแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.20-0.87 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคือ 0.96 ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 คน โดยการสัมภาษณ์ แล้วประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา มี 5 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

3. ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา คือด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการออกจากราชการ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง ตามลำดับ

4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาคือการประเมินผลงานการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนวิทยฐานะโดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความยุติธรรม แบ่งภาระงานในโรงเรียนไห้ชัดเจน ไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน ทำงานเต็มศักยภาพ เหมาะสมกับความรู้ความสามารของบุคคล ผู้บริหารควรให้ขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุราชการ อีกทั้งเขตพื้นที่การศึกษาควรอำนวยความสะดวกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งต้องไม่อิงเกณฑ์จำตามจำนวนนักเรียน แต่ควรยึดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบตามภารกิจของสถานศึกษา และครบทุกวิชาเอก ให้องค์กรภายนอกเข้าร่วมดำเนินการจัดสอบแข่งขันตามวิชาเอกที่ขาดแคลน ผู้บริหารจัดอบรมเกี่ยวกับการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และมีการดำเนินการทางวินัยอย่างจริงจัง

Abstract

The objectives of this research are 1) to study the current and desirable conditions of the personnel management of the school 2) to study the guidelines for the development of personnel management of the institution. The research was divided into two phases: phase 1, current and desirable conditions, personnel management. Sample group Was 337 educational personnel. The tool was a checklist questionnaire. The power to classify each item was between 0.20-0.87 and the confidence of the questionnaire was 0.96. The target group of 8 people by interviewing and assess the guidelines by qualified persons

The results of the research found that

1. current condition, overall personnel management and each aspect were at a high level,

2. desirable condition, there were 5 aspects of personnel management in educational institutions as a whole, and each aspect was at a high level;

3. Want, need to develop Is in enhancing efficiency in official performance From government service Recruitment and appointment Discipline and discipline And power rate planning

4. The guidelines for the development of personnel management of educational institutions are performance evaluation, salary promotion. Promoting academic standing by the school administrators must be fair Clearly divide the work in the school Do not confuse the operator. Work to your full potential Suitable for the knowledge and ability of the person Executives should give morale and encouragement to government officials approaching retirement. In addition, the educational districts should facilitate the retirees. Staff rate planning and placement must not be based on student numbers. However, the number of teachers and educational personnel should be adhered to in accordance with the mission of the school and complete all majors to have external organizations participate in organizing competitive examinations according to the lack of majors Management organizes training on discipline and professional ethics. Executives behave as a model. And taking disciplinary action seriously

คำสำคัญ

แนวทางการพัฒนา, การบริหารงานบุคคล, การบริหารสถานศึกษา

Keyword

Development Approach, Personnel Management, School Administration
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 143

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 282,958


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093