...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 245-253
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 54
Download: 14
Download PDF
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเครือสารสาสน์
Factors Affecting Organizational Loyalty of Teachers and Educational Personnel Sarasas Affiliated Schools
ผู้แต่ง
ปรีณาพรรณ ทัพมาลี, กล้า ทองขาว
Author
Preenapun Thabmali, Kla Thongkao

บทคัดย่อ

การวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือสารสาสน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 2) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีต่อองค์การ ของครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ซึ่งได้มาโดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ stepwise

ผลการศึกษา พบว่า

1. ระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกรักและศรัทธาต่อองค์การ

2. ชุดตัวปัจจัยที่ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) การปกครองบังคับบัญชา 3) ความภูมิใจในการเป็นสมาชิก 4) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 5) การยอมรับเป้าหมายขององค์การ 6) การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น เป็นชุดปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความจงรักภักดีต่อองค์การของครูและบุคลากรโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้ร้อยละ 67.4 (R2=.674)

Abstract

The current research endeavor dealing with teachers and other school officials’ loyalty towards Sarasass schools aimed to study the loyalty level of Sarasass school teachers and other school officials towards the organization and to study factors that could indicate their loyalty. The sample included 390 Sarasass school teachers and officials by adopting purposive sampling. The research tool was a set of questionnaires. Moreover, the data were analyzed using a frequency distribution, a percentage, an average, a standard deviation, the Pearson product moment correlation, and a stepwise multiple linear regression.

The research results revealed as follows:

1. The loyalty level of Sarasass school teachers and other school officials towards the organization was categorized as high. After further considering each aspect of loyalty, we discovered that there presented a high level of loyalty in 2 aspects, including behaviors followed by love and confidence in the organization.

2. The set of factors included remuneration and welfare, control and administration, pride of being a member, career stability, acceptance of the organization’s mission, and acceptance from others. These accounted for 67.4% (R2=.674) that made up the loyalty towards Sarasass school teachers and other school officials towards the organization

คำสำคัญ

ความจงรักภักดีต่อองค์การ, โรงเรียนในเครือสารสาสน์

Keyword

Loyalty Towards the Organization, Sarasass Schools
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 145

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 282,960


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093