...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 216-224
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 62
Download: 13
Download PDF
ระบบการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
The educational management system of province under provincial administration
ผู้แต่ง
วรรณชัย รังษี, วรกาญจน์ สุขสดเขียว
Author
Wannachai Rangsi, Vorakarn Suksodkiew

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดในราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียมโครงการวิจัย 2) ดำเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR โดยการสัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ และ 3) การรายงานผลการวิจัยนำเสนอระบบการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งได้เป็น 9 ด้าน 80 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านบริบทการบริหารจัดการศึกษา 2) ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 3) ด้านการบริหารวิชาการ 4) ด้านการบริหารงบประมาณ 5) ด้านการบริหารงานบุคคล 6) ด้านการบริหารทั่วไป 7) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา 8) ด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนและ 9) ด้านการตรวจประเมิน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้ชัดเจน สอดคล้อง เชื่อมโยง ส่งเสริมภารกิจซึ่งกันและกัน ให้มีสำนักงานการศึกษาจังหวัดเป็นหน่วยงานการบริหารจัดการศึกษาสูงสุดในระดับจังหวัด และให้มีสำนักงานการศึกษาอำเภอ ผู้ตรวจการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์สื่อนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาและระบบเทคโนโลยีเครือข่ายที่ทันสมัย ให้มีการกำหนดเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน และให้ผู้เรียนได้ศึกษาในสถานศึกษาใกล้บ้านมากที่สุด

Abstract

The purpose of this research was to determine the educational management system of province under provincial administration. The research methods consisted of 3 stages were 1) To study the concept, theory, literature related to the province educational management system under provincial administration. 2) To conduct research using the EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) by interviewing and asking opinions of 21 experts. The instruments were used as unstructured interview and rating scale questionnaire. The statistical used for data analysis were median, mode, interquartile range. And 3) To present the research finding of the province educational management system under provincial administration. The findings of the research was as follows: The educational 4) management  system of province under provincial administration consists of 9 perspectives in 80 issues; 1) The context of educational administration 2) The aspect of educational administration structure 3) Academic management Budget management 5) Personnel management 6) General 7) Efficiency and effectiveness of educational management  8) Students outcomes and 9) Audit. On the main issues as follow: law reform, and clear regulation which were consistent and connected, promoting mutual missions was considered to establish the Provincial Education Office as the highest educational administration agency at the provincial level and to establish the district education office. Creating a framework and educational standards for local learning. An inspector was appointed to have a supervisor serves to support and assist the teaching management and educational quality assurance and to have a media center Innovation in education management and modern network technology system. Accordingly, there shall be a designated service area of the educational institutions that were not complicated and focused on the students to study in the sired quality

คำสำคัญ

ระบบการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด, ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

Keyword

Educational Management System of Province, Provincial Administration
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 13

วันนี้: 151

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 282,966


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093