...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 104-113
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 49
Download: 15
Download PDF
สภาพการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของข้าราชการครู ในสังกัดห้องการกรรมาธิการศึกษาสงฆ์แขวงจำปาสัก แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Operating Conditions of the Student-Centered Learning Management of Teachers Under the Sangha Educational Commission of Champasak Province, Laos PDR
ผู้แต่ง
พระศรเพชร มีนาลาวง, นิรมิต ชาวระนอง, พงษ์ธร สิงห์พันธ์
Author
Monk Sonephet Minalavong, Niramit Chouranong, Pongthorn Singpan

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2) เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำแนกตาม สถานภาพ ตำแหน่งและประสบการณ์ในการทำงานของข้าราชการครูในสังกัด ห้องการกรรมาธิการศึกษาสงฆ์ แขวงจำปาสัก แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) ศึกษา ปัญหาและแนวทางในด้านการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของข้าราชการครูในสังกัด ห้องการกรรมาธิการศึกษาสงฆ์ แขวงจำปาสัก แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่น แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .94 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของข้าราชการครูในสังกัดห้องการกรรมาธิการศึกษาสงฆ์ แขวงจำปาสัก แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของข้าราชการครูในสังกัดห้องการกรรมาธิการศึกษาสงฆ์ แขวงจำปาสัก แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

3. ปัญหาและแนวทาง พบว่า ข้าราชการครูมีข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหา คือ ครูที่สอนในโรงเรียนไม่ตรงตามเอก ครูบางคน ยังไม่ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ครูผู้สอนไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ส่วนแนวทางการพัฒนาพบว่า ข้าราชการครูเห็นควรให้ มีการสำรวจ รวบรวมกำหนดขอบเขตสภาพปัญหา นำมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการ วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน กำหนดทิศทางในการ นิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมุ้งเน้นพัฒนาผู้เรียน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและความสามารถ

Abstract

The Purposes of this research ware to (1) study the operating conditions of the student-centered teaching and learning management, (2) compare the operating conditions of student-centered teaching and learning management classified by status, position and work experience, (3) study problems and operational guidelines of the student-centered teaching and learning management of teachers under The Sangha Educational Commission at Champasak Province Laos PDR The sample consisted of 102 teachers by using the Krejcie and Morgan table using stratified random sampling method by comparing the proportion. Tools used in This research was a 5 rating scales questionnaire with the reliability of 0.94 the statistics were percentage, mean, standard deviation, t- test.

The results of the research showed as follow:

1. the operating conditions of student-centered teaching and learning management of teachers under the Sangha educational commission, Champasak province of Lao PDR in overall and each aspects ware at a high level.

2. Compare operating conditions of the student-centered teaching and learning is management of teachers under the Sangha Educational Commission of Champasak Province of Laos PDR in overall and each aspect not different.

3. Problems and guidelines ware found that: the teachers have suggested the problems about teachers who teach in the school not direct major, some teachers do not learning plan for every subject, teachers do not learning activities for promote skills in thinking processes, analysis and problem solving by themselves. Supervision and supervision were not consistent. As for the development guidelines, it was found that: The teacher civil service agreed that there should be a survey to compile and determine the scope of the problem. to analyze, prioritize problems to be a guideline for teaching and learning management that is student-centered to comply with the needs of individual differences between students Establish direction for supervision, supervision and follow-up so that teachers are aware and importance of the learning management process, with nets focusing on the development of learners, both physically, mentally, intellectually, arrange teachers to meet the major

คำสำคัญ

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Keyword

student-centered learning
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 14

วันนี้: 231

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 283,046


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093