...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 74-82
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 68
Download: 31
Download PDF
แบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
The Transformational and Creative Leadership of The Head of The Department Affecting the Learning Management’s Behavior of Teachers Using Student-centered Affiliated with Secondary Education Service Area Office 2
ผู้แต่ง
นัยนา มุสิตัง, กล้า ทองขาว
Author
Naiyana Musitung, Kla Thongkao

บทคัดย่อ

การวิจัยมีนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูและ 2) แบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จำนวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณด้วยวิธี stepwise

ผลการวิจัย พบว่า

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X11) ส่วนแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ โดยด้านวิสัยทัศน์ (X23) ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

2. แบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีอิทธิพล สามารถอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ได้ดีที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ โดยสรุป แบบภาวะผู้นำของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูได้ ร้อยละ 54.30 (R2=.543) และอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

Abstract

The purposes of this research were to study (1) the correlation between transformational leadership and creative leadership types of head teachers in the departments with teachers’ behavior in learner-centered approach and (2) transformational leadership and creative leadership types of head teachers in the departments which affect teachers’ behavior in learner-centered approach The samples group was consisted of 385 school teachers and staffs in The Secondary Educational Service Area Office 2, selected by purposive sampling. The data-collecting instruments were questionnaires and interview form. The data- analyzing were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation and stepwise multiple regression analysis.

The research findings were as follows:

1. The overall of the correlation between transformational leadership and creative leadership types of head teachers in the departments with teachers’ behavior in learner-centered approach was a positive correlation at a medium. Idealized influence or charismatic leadership (X11) of transformational leadership, and the visionary of creative leadership (X23) had the correlation significant level at 0.1.

2. The best type of transformational and creative leadership which could predict teachers’ behavior in learner-centered approach was the visionary. In summary, the leadership types of head teachers in the departments could predict teachers’ behavior in learner-centered approach at 54.30% (R2=.543) and statistically significant at 0.1 level.

คำสำคัญ

แบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, แบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์, พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู

Keyword

Transformational and Creative Leadership, Leadership of The Head, Learning Management’s Behavior of Teachers Using Student-centered Affiliated
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 189

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 283,004


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093