...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 65-73
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 85
Download: 21
Download PDF
การสื่อสารกับความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
The Communication and Public Relations of School Under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2
ผู้แต่ง
นันทิยา พันธุ์มาตร, มัทนา วังถนอมศักดิ์
Author
Nantiya Phanmart, Mattana Wangthanomsak

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การสื่อสารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 2) ความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 103 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู รวม 206 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารตามแนวคิดของเบอร์โล (Berlo) และความสัมพันธ์ชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่า

1. การสื่อสารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้านและระดับมาก 3 ด้านเรียงลำดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านช่องทาง ด้านผู้ส่งสาร ด้านสารและด้านผู้รับสาร

2. ความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การรายงานผลการเรียน การเชิญผู้ปกครองในชุมชนมาประชุม การบริการอาคารสถานที่ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา การร่วมมือจากชุมชน การเยี่ยมเยียนผู้ปกครอง การนำความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในงานวิชาการการบริการชุมชน

3. การสื่อสารกับความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

The purposes of this research were to determine 1) the communication of school under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, 2) the public relations of school under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, and 3) the relationship between the communication and public relations of school under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. The sample consisted of 103 schools under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. The 2 respondents of each school were a school director and a teacher, with the total of 206.The research instrument was a questionnaire concerning the communication, based on the concept of Berlo, and public relations based on the Office of the Basic Education Commission. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient.

The findings were as follows:

1. The communication of the school under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, collectively and individually, was at a high level. When considered each aspect, one was found at the highest level and two were at the high level; ranking from the highest to the lowest mean: channel, source, message and receiver.

2. The public relations of school under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, collectively and individually, was at a highest level. When considered each aspect, three were found at the highest level, and seven was found at the high level; ranking from the highest to the lowest mean: student report, parent meeting, building service, community interaction, school PR, community collaboration, student visit, knowledge application in the community, local resources utilization, community service.

3. The relationship between the communication and public relations of school under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, was found at .01 level of statistical significance.

คำสำคัญ

การสื่อสาร, ความสัมพันธ์ชุมชน, โรงเรียน

Keyword

Communication, Public Relations, School
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 194

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 283,009


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093