...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 23-31
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 111
Download: 58
Download PDF
ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย ในจังหวัดขอนแก่นสังกัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
Needs of Personnel Administration of Private Early Childhood School Administrators in Khon Kaen Province under the Private Education Promotion Group, Khon Kaen Provincial Education Office
ผู้แต่ง
สุปรียา ไชยชาติ, วานิช ประเสริฐพร
Author
Supreeya Chaiyachat, Vanich Prasertphorn

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 2) ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่นสังกัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 117 โรงเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้บริหาร 80 คน และครูผู้สอนจำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีความต้องการจำเป็น

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผนกำลังคน รองลงมาคือ ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร และสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผนกำลังคน รองลงมาคือ ด้านการธำรงรักษาบุคลากร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

2. ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น โดยเรียงตามลำดับความต้องการจำเป็น ดังนี้ 1) ด้านการธำรงรักษาบุคลากร 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 3) ด้านการวางแผนกำลังคน 4) ด้านการสรรหาบุคลากร 5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the current situation and the desirable conditions 2) to study needs of personnel administration of private early childhood school administrators in Khon Kaen province under the Private Education Promotion Group, Khon Kaen Provincial Education Office. The sample group in this research consisted of 80 administrators and 200 teachers of 117 private schools. The sample size was determined by using Taro Yamane’s formula and using Stratified Random Sampling method. The instrument used to collect data was a questionnaire with a 5-level rating scale. The statistics used for data analysis comprised percentage, mean, standard deviation and PNImodified index.

The research results were found that:

1. The current situation of personnel administration of private early childhood school administrators in Khon Kaen province, in overall, was rated at a high level, when considering in each aspect, it was found that the aspect with the highest mean was manpower planning, followed by personnel recruitment, the aspect with the lowest mean was human resource development, and the desirable conditions of personnel development of private early childhood school administrators in Khon Kaen province, in overall, was rated at a high level, when considering in each aspect, it was found that the aspect with the highest mean was manpower planning, followed by personnel retention, while the aspect with the lowest mean was evaluation of personnel’s performance.

2. Needs of personnel administration of early childhood education administrators in Khon Kaen province arranged by the needs were as follows: 1) Personnel retention 2) Personnel development 3) Manpower planning 4) Personnel recruitment 5) Personnel’s performance evaluation

คำสำคัญ

การบริหารงานบุคคล, ผู้บริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย

Keyword

Personnel Management, School Administrators, Private Early childhood Education Institutions
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 198

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 283,013


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093