...
...
เผยแพร่: 28 ก.พ. 2564
หน้า: 12-22
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 214
Download: 98
Download PDF
ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Academic Leadership of Teachers Affecting the Learning Organization of Schools Under the Office of Secondary Education Service Area 22
ผู้แต่ง
สุชาติ พันธ์ก้อม, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ระภีพรรณ ร้อยพิลา
Author
Suchat Pankom, Ploenpit Thummarat, Rapeepan Roypila

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการของครู และความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 399 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 62 คน และครูผู้สอน จำนวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ด้านภาวะผู้นำทางวิชาการของครู มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 และด้านความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples การทดสอบเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 อยู่ในระดับมาก

3. ภาวะผู้นำทางวิชาการของครู ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

5. ภาวะผู้นำทางวิชาการของครู กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. ภาวะผู้นำทางวิชาการของครู ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาผู้เรียน สามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านที่เหลือสามารถพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมีอำนาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ร้อยละ 55.90 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ± .223

7. ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้ และด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Abstract

The purposes of this research aimed to examine Academic leadership of teachers affecting the learning organization of School, under the Office of Secondary Education Service Area 22. The sample, obtained through proportional stratified random sampling, were 62 directors, 337 teachers, yielding a total of 399 participants from Office of Secondary Education Service Area 22 in the academic year 2019. The research instrument for data collection was a rating scale questionnaire two aspects: 1 Academic leadership with the reliability of .86; Aspect 2 The learning organization of School with the reliability of .89. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing was done through t-test and F-test (One – Way ANOVA), Pearson’s product-moment correlation, and Stepwise multiple regression analysis.

The findings were as follows:

1. Academic leadership of teachers and the learning organization of School, as perceived by participants were at a high level in overall.

2. learning organization of Schools were at a high level.

3. Academic leadership of teachers as perceived by participants from Status, experience, school sizes, and provinces perceived the said variables with the statistically significant difference at the .01 level

4. The learning organization of School as perceived by participants from Status, experience, school sizes, and provinces as a whole and each aspect were not different.

5. Academic leadership of teachers and the learning organization of School had a positive relationship at the .01 statistical significance level.

6. Academic leadership of teachers Self-development and fellow teachers, Course Management and Learning Management, Class management, Student development had a predictive power on effectiveness of academic affairs administration at the .01 statistical significance level in overall with a predictive power of 55.90 percent and standard error of estimate of ± .223

7. Academic leadership of teachers affecting the learning organization of School needing improvement involved six aspects: Self-development and fellow teachers, in curriculum management and learning management, Student development, Classroom Management, Building relationships and cooperation with communities for learning management, In analysis, synthesis and research for learner development

คำสำคัญ

ภาวะผู้นำทางวิชาการ, ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

Keyword

Academic leadership of teachers, the learning organization
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 199

เมื่อวานนี้: 539

จำนวนครั้งการเข้าชม: 283,014


สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0093

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093