...
...
เผยแพร่: 30 มิ.ย. 2567
หน้า: 111-118
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 27
Download: 27
Download PDF
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Priority Needs Assessment to Develop Brahmvihara 4 of the Administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education Department, Group 8, the National Office of Buddhism
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ เศษถา, เอกลักษณ์ เพียสา, ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์
Author
Pradit Settha, Akkaluck Pheasa, Suphirun Jantarak

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 211 รูป/คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความเที่ยงตรง ระหว่าง 0.80 - 1.00 สภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับพรหมวิหาร 4 มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .269 - .456 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .895 และสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .436 - .586 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .899 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ .782 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าดัชนีความต้องการจำเป็นด้วยวิธี (PNImodified) ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{X}= 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านหลักธรรมมุทิตา (\bar{X}= 4.39) รองลงมาคือ ด้านหลักธรรมเมตตา (\bar{X}= 4.37) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านหลักธรรมกรุณา (\bar{X}= 4.27) สภาพที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{X}= 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านหลักธรรมอุเบกขา (\bar{X}= 4.58) รองลงมาคือ ด้านหลักธรรมเมตตา (\bar{X}= 4.57) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านหลักธรรมมุทิตา (\bar{X}= 4.52) 2. ผลการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า ด้านหลักธรรมกรุณา มีความต้องการจำเป็นสูงที่สุด (PNI modified = 0.068) รองลงมาคือ ด้านหลักอุเบกขา (PNImodified = 0.048) ด้านหลักธรรมเมตตา (PNImodified = 0.046) และด้านหลักธรรมมุทิตา (PNImodified = 0.030) ตามลำดับ

Abstract

The purpose of this study was to assess the priority needs for developing the four Brahmviharas of the administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education Department, Group 8, the National Office of Buddhism. The samples included 211 administrators and teachers who functioned their jobs in Phrapariyattidhamma Schools in 2023 academic year. They were obtained through stratified random sampling technique. The tool used to collect the data was a 5-scale questionnaire which was subdivided into 2 sections: section 1 included the items to examine the actual state of four Brahmviharas and this section contained 0.80-1.00 validity, .269 - .456 discrimination, and 0.80 - 1.00 reliability; another section consisted the questions to check the expected/desirable state and this section had .436 - .586 discrimination and .899 reliability, the reliability value of the entire picture questionnaire was .782. The statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. To assess and analyze the needs, Modified Priority Needs Index (PNImodified) was adopted. The study revealed these results: 1. The administrators’ overall actual state of the four Brahmviharas in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Department, Group 8, was at the high level (\bar{x}= 4.35). Contemplating each aspect of the four Brahmviharas, mudita (sympathetic joy) gained the highest mean; (\bar{x}= 4.39)  metta (loving-kindness) had the second highest mean (\bar{x}= 4.37); while karuna (compassion) stayed at the least mean (\bar{x}= 4.27). Regarding the expected/desirable state of the four Brahmviharas, the study showed that the overall four Brahmviharas of the administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education Department, Group 8, the National Office of Buddhism, were at the highest level (\bar{x}= 4.56). Considering each aspect of the administrator’s expected Brahmviharas, upekkha (equanimity) was at the highest mean (\bar{x}= 4.58); metta (loving-kindness) contained the second highest mean (\bar{x}= 4.57); and mudita (sympathetic joy) had the lowest mean (\bar{x}= 4.52). 2. When prioritizing the needs for developing the four Brahmviharas of the administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education Department, Group 8, the National Office of Buddhism, it was indicated in the study that karuna (compassion) was the first priority (PNImodified = 0.068); upekkha (equanimity) was the second priority (PNImodified = 0.048); metta (loving - kindness) was the third priority (PNImodified = 0.046); and mudita (sympathetic joy) was regarded as the last priority need (PNImodified = 0.030), respectively.

คำสำคัญ

ความต้องการจำเป็น, พรหมวิหาร 4, ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

Keyword

Priority needs, Brahmvihara 4, administrator of Phrapariyattidhamma School

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093