...
...
เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2566
หน้า: 297-307
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 316
Download: 216
Download PDF
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
Administrative Factors Affecting Being Professional Learning Community in the Digital Age of Schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2
ผู้แต่ง
สุภาวดี ศิริมา, อาคม อึ่งพวง
Author
Supawadee Sirima, Arkom Eungpuang

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารและระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 2) ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 322 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 0.90 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บรรยากาศองค์การและภาวะผู้นำทางวิชาการ รองลงมาคือ โครงสร้างองค์การ ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การสร้างแรงจูงใจ ส่วนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในยุคดิจิทัล รองลงมา คือ การสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกันในยุคดิจิทัล และการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในยุคดิจิทัล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลในยุคดิจิทัล 2. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า จากตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร มีตัวแปรที่ทดสอบแล้วส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ตัวแปร เรียงตามลำดับคือ ภาวะผู้นำทางวิชาการ การสร้างแรงจูงใจและโครงสร้างองค์การ และได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.900 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายหรืออำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 81.00

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the level of administrative factors and the level of being a professional learning community in the digital age of schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2 and 2) to study the administrative factors affecting being professional learning community in the digital age of schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2. The sample group used in this study consisted of administrators and teachers under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2 with the total number of 322 people. The instrument used was a 5-level rating scale questionnaire with validity coefficient of 0.90. The statistics used to analyze data comprised frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression coefficient. The research results were found that: 1. Administrative factors affecting the professional learning community in the digital age of of schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2, in overall and each aspect, were at a high level. The factors with the highest average were organizational climate in the digital age and academic leadership in the digital age, followed by organizational structure in the digital age, the factors with the lowest average were motivation in the digital age. As being professional learning community in the digital age of schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2, in overall and each aspect, was at a high level, the aspect with the highest average was shared vision in the digital age, followed by support and shared leadership in the digital age and learning and applying knowledge in the digital age, the aspect with the lowest average was the exchange of interpersonal learning in the digital age. 2. Administrative factors affecting being professional learning community in the digital age of of schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2, by stepwise multiple regression analysis, were found that there were 3 tested variables out of 5 variables had relation with statistical significance at .01 level rearranged as follows: Academic leadership factors in the digital age, Motivation factors in the digital age, and Organizational structure factors in the digital age, had multiple regression coefficient of .900, with statistical significance at .01 level, the predictive coefficient or predictive power was 81.00%

คำสำคัญ

ปัจจัยทางการบริหาร, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในยุคดิจิทัล

Keyword

Administrative Factors, Professional Learning Community, Digital Age

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093