...
...
เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2566
หน้า: 256-265
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 71
Download: 31
Download PDF
การศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
The Study of The Management of An Environment That Is Conducive to The Learning of Learners In Educational Institutions Under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
วันวิสาข์ อังคะณา, ธีระ ภูดี, ปาริชา มารี เคน
Author
Wanwisa Angkana, Theera Phudee, Parisha Marie Cain

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ขั้นตอนการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการนำเสนอแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการบริหารสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประกอบด้วย 2.1 ด้านอาคารสถานที่ ควรมีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา กำหนดระเบียบการใช้อาคารต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้อาคารสถานที่ การติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ซ่อมบำรุงรักษา อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.2 ด้านความปลอดภัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควรสำรวจสภาพแวดล้อม เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบสำรวจระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ วางแผนปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาด้านความปลอดภัยในโรงเรียน จัดสรรงบประมาณ และให้ความรู้แก่นักเรียน ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เช่น แผนป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ 2.3 ด้านภูมิทัศน์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควรมีการจัดให้มีจุดสนใจ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สะอาดสวยงามคล้ายแหล่งท่องเที่ยว ไม่เครียด ไม่กังวล ทำให้มีสภาพจิตใจที่พร้อมจะเรียน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียน สิ่งที่สำคัญให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมพัฒนา ปลูกฝังให้คณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ

Abstract

The objectives of this research were to 1) This research aims 1) to study the level of environment management that is conducive to learning of learners in educational institutions. under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1 2) to study the guidelines for the development of environment management that is conducive to learning of learners in educational institutions under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1. The sample used was 317 school administrators and teachers. The research instruments were questionnaires and interview forms. The data collection process was divided into 2 phases. Phase 1 was quantitative data collection. Analyze the data by averaging. Standard Deviation Phase 2 was the qualitative data collection. The main informant groups were educational personnel. School administrators and teachers were 9 people. Data were analyzed by content analysis and descriptive presentation. The results were as follows; 1. The level of management of an environment that is conducive to learners' learning in educational institutions under the Kalasin Primary Educational Service Area Office 1, the overall level was at a high level. When considering each aspect, it was found that at a high level in all aspects. 2. Guidelines for developing an environment management that is conducive to learners' learning in educational institutions under the Office of Kalasin Elementary Education Area 1, consisting of 2.1 In the building side, there should be a meeting to plan the management of the facility. Appoint a person responsible for maintenance, setting rules for the use of various buildings. Promotion of building use, monitoring and inspection of building use. allocate budget for maintenance Always in a ready-to-use condition 2.2 Security conducive to learning should survey the environment such as school buildings, assembly buildings, survey the electrical system school electrical equipment appoint responsible person Plan for improvements, repairs and improvements in school safety. allocate a budget and educate students Practice response plans such as fire prevention plans, etc. 2.3 Landscape conducive to learning There should be a point of interest to be attractive, pleasant to study, clean and beautiful, similar to a tourist attraction, not stressful, not worried, resulting in a state of mind that is ready to learn. which affects the learning efficiency of the learners It is important for everyone to be involved in thinking, co-developing, and instilling a sense of belonging among teachers, staff, and students.

คำสำคัญ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้, ผู้เรียนในสถานศึกษา

Keyword

Environment That Is Conducive to The Learning, Learners in Educational Institutions

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093