...
...
เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2566
หน้า: 237-245
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 322
Download: 228
Download PDF
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยกระบวนการ การกำกับตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Developing Activity Program to Enhance Online Social Media Literacy by Self-regulation for High School Students
ผู้แต่ง
นัฐติกา แก่นจันทร์, ลักขณา สริวัฒน์
Author
Nattika Kaenchan, Lukkana Sariwat

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการการกำกับตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ 2) เปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และได้คะแนนจากแบบประเมินการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับไม่เกินปานกลาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 2) แบบทดสอบการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 3) แบบสังเกตการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ และ 4) ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการการกำกับตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบวิลคอกซัน ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการการกำกับตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 1) การรับสื่อ 2) การวิเคราะห์สื่อ 3) การเข้าใจสื่อ 4) การประเมินสื่อ และ 5) การใช้สื่อ และผลการประเมินชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.31 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการการกำกับตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์หลังได้รับการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

This research aimed to develop activity program to enhance online social media literacy using self-regulation for high school students and compare online social media literacy before and after using activity program. The samples were 15 high school students, who gained average score of online social media literacy at medium  level and under, using multiple sampling. Research instruments were 1) online social media literacy form 2) online social media literacy test 3) online social media literacy observation form and 4) online social media literacy program. Statistic used were mean, standard deviation, and Wilcoxon Matched Pairs Singed-Ranks test. The results of this research were as follows: 1. Developing activity program to enhance online social media literacy using self-regulation for high school students included 5 activities, 1) getting media 2) media evaluation 3) media understanding 4) media evaluation and 5) use of media, and evaluated by experts. It was suitable at a high level and holding average score at 4.31. 2. Comparing online social media literacy by using self-regulation for high school students found that online social media literacy of high school students after treated gaining a higher score than before treated by activity program to enhance online social media literacy by using self-regulation for high school students was statistically significant at .05. level and under, using multiple sampling. Research instruments were 1) online social media literacy form 2) online social media literacy test 3) online social media literacy observation form and 4) online social media literacy program. Statistic used were mean, standard deviation, and Wilcoxon Matched Pairs Singed-Ranks test. The results of this research were as follows: 1. Developing activity program to enhance online social media literacy using self-regulation for high school students included 5 activities, 1) getting media 2) media evaluation 3) media understanding 4) media evaluation and 5) use of media, and evaluated by experts. It was suitable at a high level and holding average score at 4.31. 2. Comparing online social media literacy by using self-regulation for high school students found that online social media literacy of high school students after treated gaining a higher score than before treated by activity program to enhance online social media literacy by using self-regulation for high school students was statistically significant at .05.

คำสำคัญ

การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์, การกำกับตนเอง

Keyword

Social Media Literacy, Self-regulation

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093