...
...
เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2566
หน้า: 95-103
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 250
Download: 190
Download PDF
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
Factors Affecting the Administrators’ Performance According to Professional Ethics Under Chainat Primary Educational Service
ผู้แต่ง
นิรมล บุญวาส, ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ, สายทิตย์ ยะฟู
Author
Niramol Boonwas, Thitinan Duangsuwan, Saythit Yafu

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 4) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 74 คน และครูจำนวน 246 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน ที่ได้มาจากการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามระดับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.91 2) แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวก (rxy  = 0.87) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตน ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านเจตคติต่อวิชาชีพและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 77 ดังสมการพยากรณ์ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ = 0.41 + 0.33(X1) + 0.23(X5) + 0.22(X2) + 0.12(X4) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.36(Z1) + 0.24(Z5) + 0.22(Z2) + 0.13(Z4)

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the level of administrators’ conduct according to professional ethics 2) study the level of factors affecting administrators’ conduct according to professional ethics 3) study the relationship between the factors affecting administrators’ conduct according to professional ethics and 4) create an equation predicted factors affecting administrators’ conduct according to professional ethics. The sample consisted of 74 administrators and 246 teachers, total of 320 people. The sample size was determined using Krejcie & Morgan formula. The research instruments were 1) a questionnaires regarding level of administrators’ conduct according to professional ethics with a reliability of 0.91 and 2) a questionnaires regarding level of factors affecting administrators’ conduct according to professional ethics with a reliability of 0.94. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The research findings were as follow: 1. the level of administrators’ performance according to professional ethics in overall was at the high level. 2. the level of factors affecting administrators’ performance according to professional ethics in overall was at the high level. 3. the relationship between the factors affecting administrators’ performance according to professional ethics was the positive relationship (rxy  = 0.87) with statistically significance at .01 level. 4. the factors in the aspect of recognition of their abilities, performance motivation, professional attitude and interpersonal relationship had a relation with administrators’ performance according to professional ethics with statistically significance at .01 level. The predicted factors those affected administrators’ performance according to professional ethics was 77 % accurate. Furthermore, the equations prediction were shown as; Predictor Equation of the raw score: = 0.41 + 0.33(X1) + 0.23(X5) + 0.22(X2) + 0.12(X4) Predictor Equation of the standard score: Z = 0.36(Z1) + 0.24(Z5) + 0.22(Z2) + 0.13(Z4)

คำสำคัญ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

Keyword

Factors Affecting Performance According to Professional Ethics, Professional Ethics of Administrators

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093