...
...
เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2566
หน้า: 54-63
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 192
Download: 88
Download PDF
ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบทบาทครูยุคดิจิทัลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
Technology Leadership of school administrators affecting roles of teachers in digital age Under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
เสกสิทธิ์ สนสมบัติ, ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, พิชญาภา ยืนยาว
Author
Seksit Sonsombat, Nuttawan Pumdeeying, Pitchayapa Yuenyaw

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับบทบาทครูยุคดิจิทัล และ 3) เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบทบาทครูยุคดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษา จำนวน 306 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามอำเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย การปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบโลกยุคดิจิทัล การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล การปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และการมีวิสัยทัศน์ ตามลำดับ 2. บทบาทครูยุคดิจิทัล อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีนักตั้งคำถาม นักจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ผู้ฝึกสอนหรือชี้แนะ ผู้ควบคุมคุณภาพ นักออกแบบการเรียนรู้และนักเทคโนโลยี ตามลำดับ 3. ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การปรับปรุงอย่างเป็นระบบ (X4) การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (X5) และการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบโลกยุคดิจิทัล (X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทครูยุคดิจิทัลโดยสามารถร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 57.70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมการวิเคราะห์การถดถอย คือ Y tot = 1.19 + 0.36 (X4) + 0.22 (X5) + 0.15 (X2)

Abstract

This research aimed to: 1) study the level of technology leadership of school administrator; 2) study the level of teachers’ roles in digital age; and 3) analyze technology leadership of school administrator affecting roles of teachers in digital age. The sample was 306 teachers in educational institutions under Nakhon Pathom primary educational service area office 1, derived by proportional stratified random sampling as distributed by district. The instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. The research results were as follows: 1. Overall and in specific aspects, technology leadership of school administrator was at a highest level. The aspects were excellence in professional practice, digital age learning culture, digital citizenship, systematic improvement and visionary leadership, respectively. 2. Overall, the roles of teachers in digital age were at a high level and in specific aspects. The aspects were role model, questioner, context provider, coach, quality controller, learning designer and educational controller, respectively. 3. Technology leadership of school administrator in the aspects of systematic improvement (X4), digital citizenship (X5) and digital age learning culture (X2) together predicted the affecting roles of teachers in digital age at the percentage of 57.70 with statistical significance level of .05. The regression equation was Y tot = 1.19 + 0.36 (X4) + 0.22 (X5) + 0.15 (X2) This research aimed to: 1) study the level of technology leadership of school administrator; 2) study the level of teachers’ roles in digital age; and 3) analyze technology leadership of school administrator affecting roles of teachers in digital age. The sample was 306 teachers in educational institutions under Nakhon Pathom primary educational service area office 1, derived by proportional stratified random sampling as distributed by district. The instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data were analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. The research results were as follows:  1. Overall and in specific aspects, technology leadership of school administrator was at a highest level. The aspects were excellence in professional practice, digital age learning culture, digital citizenship, systematic improvement and visionary leadership, respectively.  2. Overall, the roles of teachers in digital age were at a high level and in specific aspects. The aspects were role model, questioner, context provider, coach, quality controller, learning designer and educational controller, respectively. 3. Technology leadership of school administrator in the aspects of systematic improvement (X4), digital citizenship (X5) and digital age learning culture (X2) together predicted the affecting roles of teachers in digital age at the percentage of 57.70 with statistical significance level of .05. The regression equation was Y tot = 1.19 + 0.36 (X4) + 0.22 (X5) + 0.15 (X2)

คำสำคัญ

ผู้นำเชิงเทคโนโลยี, บทบาทครูยุคดิจิทัล, ประถมศึกษา

Keyword

Technology Leadership, Administrators Affecting Roles of Teachers in Digital Age, Primary Educational

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093