...
...
เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2566
หน้า: 43-53
ประเภท: บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์
View: 1145
Download: 331
Download PDF
แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี
The Guidelines for the Small Schools Administration in Digital Era under the Primary Educational Service Area Office in Uthai Thani Province
ผู้แต่ง
ปัทมาภรณ์ ธรรมฐิติพงษ์, ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์, นันธวัช นุนารถ
Author
Pattamaporn Thammathitipong, Paponsan Potipitak, Nunthawat Nunart

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานีและ 2) หาแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 39 คน และครู จำนวน 235 คน จากโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้มาจากการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน รวมทั้งสิ้น 274 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี แบบประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การหาแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี โดยการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการดำเนินการระดับมากที่สุด คือการบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ตามลำดับ 2. แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล พบว่า ควรดำเนินการในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ควรมีการวางแผนในการจัดการศึกษาและนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานและใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน 3) ด้านการบริหารงานบุคคล ควรสํารวจข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร และจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นส่วนงานที่ชัดเจน ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางของสถานศึกษา ควรจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสารบรรณระหว่างหน่วยงาน และควรมีการจัดอบรม หรือกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากรในโรงเรียน

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the state of the small schools administration in digital era under the Primary Educational Service Area Office in Uthai Thani province and 2) finding guidelines the administration of small schools in digital era under the Primary Educational Service Area Office in Uthai Thani province. The research was conducted into 2 steps: 1) studying the state of the small schools administration in digital era under the Primary Educational Service Area Office in Uthai Thani province with the sample were 39 administrators and 235 teachers, totaling 274 people obtained by using Krejcie & Morgan formula. The instrument was 5 rating scales questionnaire regarding the state of the small schools administration in digital era with a reliability of 0.98. Data was analyzed by mean and standard deviation. 2) finding guidelines for the administration of small schools in digital era under the Primary Educational Service Area Office in Uthai Thani province was conducted by focus group discussion of 7 experts. The instrument was the recording form. Data was analyzed by content analysis. The results of the research were as follows: 1. the state of the small schools administration in digital era under the Primary Educational Service Area Office in Uthai Thani province in overall was at a high level  To consider each aspect, it was found that the most operation level was academic administration followed by budget administration personnel administration and general administration respectively. 2. the guidelines for the administration of small schools in digital era under the Primary Educational Service Area Office in Uthai Thani province should proceed in each aspect as follows 1) the aspect of academic administration should planning in educational management and apply technology systems to learning management, 2) the aspect of budget administration should setting a committee to operation and use new technology to create a assets database, 3) the aspect of personnel administration should survey the basic information of personnel and create a database by using information technology system and 4) the aspect of general administration should set the operation planning for distinct division of work, establish a central database system for school, set up an information technology system for correspondence work between related agencies and organize training or activities to develop using technology skills for school personnel.

คำสำคัญ

การบริหารโรงเรียนในยุคดิจิทัล, การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

Keyword

The Schools Administration In Digital Era, The Small Schools Administration

สำนักงานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/ แฟกซ์ 0-4297-0036

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

ติดต่อ/สอบถาม: นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

โทร: 0-4297-0093